Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 Algemene Voorwaarden Araz Consultancy

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 1. Opdrachtnemer: Araz Consultancy
 2. Opdrachtgever: de wederpartij (natuurlijke persoon of rechtspersoon) van Araz Consultancy.
 3. Kandidaat: degene, die al dan niet in de uitoefening van een beroep of bedrijf zich inschrijft en/of solliciteert bij Araz Consultancy en/of een overeenkomst aangaat met Araz Consultancy met als doel te worden gedetacheerd en/of bemiddeld.
 4. Professional: degene, die uit hoofde van een arbeidsovereenkomst met Araz Consultancy, in opdracht van Araz Consultancy werkzaamheden bij of ten behoeve van Araz Consultancy uitvoert.
 5. Opdracht: de in onderling overleg tussen opdrachtgever en Araz Consultancy te bepalen werkzaamheden die door Araz Consultancy verricht dienen te worden en de voorwaarden waaronder dit dient te geschieden.

Artikel 2 Algemeen

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overéénkomsten tussen Araz Consultancy en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers. Standaardvoorwaarden van de opdrachtgever gelden uitsluitend wanneer deze door Araz Consultancy zijn aanvaard, met schriftelijke bevestiging.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle opdrachten met Araz Consultancy, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Araz Consultancy en opdrachtgever zullen als dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overéén te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Offertes

 1. Offertes van Araz Consultancy zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht heeft verstrekt. Onder deze essentiële informatie valt onder andere omschrijving van de functie, functie-eisen, beschrijving van de werkzaamheden, arbeidsplaats, arbeidsomstandigheden, werktijden en de beoogde looptijd van de opdracht.
 2. De door Araz Consultancy gemaakte offertes zijn vrijblijvend. De offertes zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. Araz Consultancy is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 14 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.
 3. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Araz Consultancy daaraan niet gebonden. De opdracht komt dan niet overéénkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Araz Consultancy anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Araz Consultancy niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overéénkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Offertes en overeenkomsten gelden niet automatisch voor toekomstige en/of aanvullende opdrachten.

Artikel 4 Ter beschikking stelling van informatie en medewerking

1.   De opdrachtgever verstrekt Araz Consultancy tijdig alle documenten, informatie en contacten die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht.

Artikel 5 Uitvoering van de opdracht

 1. Professionals van Araz Consultancy voeren de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.
 2. Opdrachtgever verleent alle redelijkerwijs te verlangen medewerking, welke nodig is voor het goed uitvoeren van de opdracht.
 3. Gedurende de uitvoeringsperiode legt de professional verantwoording af aan een leidinggevende van de opdrachtgever.
 4. Araz Consultancy aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden, die door derden worden verricht voor zover deze zelf een overéénkomst met opdrachtgever is aangegaan.
 5. De keuze van de professional die de werkzaamheden in het kader tot de overeengekomen opdracht verricht, vindt plaats in overleg tussen Araz Consultancy en de opdrachtgever. Te allen tijde houdt Araz Consultancy het recht om een reeds voorgedragen professional terug te trekken of te vervangen door een andere gekwalificeerde en gelijkwaardige professional. De opdrachtgever kan een door Araz Consultancy voorstel tot vervanging alleen schriftelijk en gemotiveerd afwijzen indien de vervangende professional niet of niet in voldoende mate voldoet aan de gestelde functie-eisen.
 6. Te allen tijde houdt Araz Consultancy het recht om de opdrachtgever een voorstel te doen tot het vervangen van een professional door een andere gekwalificeerde en gelijkwaardige professional, dat met het oog op het bedrijfsbeleid, personeelsbeleid, het behoud van werkgelegenheid of naleving van wet- en regelgeving, in het bijzonder het ontslagbesluit. De opdrachtgever kan een door Araz Consultancy voorstel tot vervanging alleen schriftelijk en gemotiveerd afwijzen indien de vervangende professional niet of niet in voldoende mate voldoet aan de gestelde functie-eisen.
 7. Indien een professional wordt vervangen door een andere professional, zal het tarief van de vervangende professional opnieuw worden vastgesteld.
 8. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Araz Consultancy de professional andere werkzaamheden te laten verrichten dan in de overeengekomen opdracht is beschreven dan wel werkzaamheden te laten verrichten in het buitenland.
 9. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om een professional door te lenen.
 1. Araz Consultancy schiet niet tekort jegens opdrachtgever en is niet gehouden tot het vergoeden van enige schade, indien een (vervangende) professional niet (meer), of niet (meer) op de wijze en in de omvang van de overeengekomen opdracht kan inzetten bij de opdrachtgever.
 2. Araz Consultancy is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het inzetten van professionals die niet blijken te voldoen een de door de opdrachtgever gestelde eisen, tenzij de opdrachtgever binnen een redelijke termijn na aanvang van de werkzaamheden een schriftelijke klacht ter zake indient bij Araz Consultancy. En waarbij de geleden schade met betrekking tot de overeengekomen opdracht in rechtstreeks verband staat tot een toerekenbare tekortkoming van Araz Consultancy bij de selectie.
 3. Araz Consultancy is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Araz Consultancy is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Araz Consultancy kenbaar behoorde te zijn.
 4. Indien door Araz Consultancy in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Artikel 6 Aanwijzing en regie opdrachtgever

 1. De professional verricht de overeengekomen werkzaamheden in het kader van de opdracht onder regie dan wel strikte leiding en toezicht van de opdrachtgever, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. De opdrachtgever is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de professional als voor haar eigen personeel. De opdrachtgever vrijwaart Araz Consultancy ter zake tegen aanspraken van de professional en/of derden.
 3. Araz Consultancy is gehouden de uitvoering van de opdracht en verantwoord gegeven aanwijzingen van de opdrachtgever op te volgen indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen.

Artikel 7 Arbeidsduur, werktijden, vakantie en bedrijfssluiting

 • De opdrachtgever staat ervoor in dat de arbeidsduur en werktijden van de professional voldoen aan de wettelijke en andere van overheidswege gestelde eisen.
 • De opdrachtgever ziet erop toe dat de professional de rechten toegestane werktijden en de overeengekomen arbeidsomvang niet overschrijdt.
 • Opdrachtgever verplicht zich om voorafgaande van de opdracht Araz Consultancy schriftelijk te informeren over een eventuele bedrijfssluiting gedurende looptijd van de opdracht. Indien een bedrijfssluiting gedurende de looptijd van een opdracht bekend wordt gemaakt, dan wordt dit uiterlijk 4 weken voor de sluiting schriftelijke bekend gemaakt aan Araz Consultancy. In geval de opdrachtgever in gebreke is dan wordt de opdrachtgever gehouden het opdrachtgeverstarief gedurende deze periode te voldoen.
 • De vakantieperiode van de professional (tijdstip en duur) wordt in overleg schriftelijk vastgelegd.

Artikel 8 Wijziging van de opdracht, meerwerk

 • De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden. Indien door toedoen van opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de opdrachtuitvoering, zal Araz Consultancy in overleg met de opdrachtgever de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen. Indien dit leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Araz Consultancy is gerechtigd om de extra kosten voor wijziging van de opdracht aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 • In afwijking van lid 1 zal Araz Consultancy geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling van de opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan Araz Consultancy kunnen worden toegerekend.
 • Overeengekomen diensten worden vervaardigd op basis van de in deze offerte genoemde aanneemsom. Veranderingen van uitgangspunten en/of randvoorwaarden kunnen leiden tot meer- / minderwerk. Indien er sprake is van meer- / minderwerk, dan zal voor aanvang van het uit te voeren meer- / minderwerk de veranderingen van uitgangspunten en/of randvoorwaarden schriftelijk worden vastgelegd, alsmede de hoogte van het bedrag van het meer- / minderwerk.

Artikel 9 Contractduur

 1. De opdracht tussen Araz Consultancy en een opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overéénkomen.
 2. De opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege op het moment dat de contractduur volgens de overeenkomst verstrijkt of na het bereiken van een overeengekomen doelstelling.
 3. Het tussentijds opzeggen van een opdracht voor bepaalde tijd is uitsluitend mogelijk indien dat schriftelijk tussen partijen is overeengekomen, en met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand.
 4. Een opdracht voor onbepaalde tijd kan uitsluitend schriftelijk worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand.
 5. Voordat een opdracht eindigt zal een opdrachtgever aan Araz Consultancy laten weten of een opdracht wordt verlengd en welke uitgangspunten en voorwaarden dit zal geschieden. De opdrachtgever dient deze informatie aan te leveren.
 6. Een opdracht eindigt op het tijdstip dat één van de partijen de opdracht met onmiddellijke ingang opzegt omdat:
  1. De andere partij in verzuim is met betrekking tot de nakoming van enige verplichting die voortvloeit uit de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden
  1. De andere partij is geliquideerd
  1. De andere partij in staat van faillissement is verklaard of surseance van betaling heeft aangevraagd.
  1. De opdrachtgever door beslaglegging op de eigendommen van de opdrachtgever, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over haar vermogen verliest
  1. Naar het oordeel van Araz Consultancy het innen van bestaande of toekomstige vorderingen niet zeker kan worden gesteld.

                            Indien Araz Consultancy het opzeggen van de opdracht op één van deze gronden baseert, dan is Araz Consultancy niet aansprakelijk voor de schade die de opdrachtgever als gevolg hiervan lijdt. Ten gevolge van de opzegging zullen de vorderingen van Araz Consultancy onmiddellijk opeisbaar zijn.

 • Ingeval een (arbeids)overeenkomst tussen Araz Consultancy en een professional is geëindigd en deze (arbeids)overeenkomst niet aansluitend wordt voortgezet ten behoeve van dezelfde opdrachtgever en de professional niet binnen 14 kalenderdagen of binnen een door de opdrachtgever en Araz Consultancy te bepalen termijn wordt vervangen door een andere professional eindigt en dat geval van rechtsweg de opdracht.
 • Bepalingen die naar hun aard bedoeld zijn om na het einde van de overeenkomst voort te duren, zoals de bepalingen met betrekking tot betaling, aansprakelijkheid, intellectueel eigendom, geheimhouding, privacy en toepasselijk recht blijven na het einde van de opdracht van kracht.
 • Is binnen de looptijd van de opdracht voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overééngekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Araz Consultancy dus schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 10 Tarieven

 1. Indien partijen niet schriftelijk anders zijn overééngekomen, wordt het tarief van Araz Consultancy vastgesteld aan de hand van een uurtarief.
 2. Het opdrachtgeverstarief is verschuldigd over de overeengekomen uren en de eventueel extra gewerkte uren, tenzij de professional niet werkzaam is geweest als gevolg van vakantie, arbeidsongeschiktheid of een ander oorzaak welke niet toerekenbaar is aan de opdrachtgever.
 3. Indien de professional specifieke scholing / werkinstructies behoeft voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht, dan zullen de uren die de professional hieraan besteed in rekening worden aangebracht bij de opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen. Afwezigheidsperioden ten behoeve van overige scholing worden bij aanvang of tussentijds schriftelijk vastgesteld.
 4. In het tarief van Araz Consultancy is inbegrepen de kosten van secretariële werkzaamheden en telefoonkosten.
 5. Reistijd wordt ad 50% van het uurtarief doorberekend tenzij schriftelijk anders overééngekomen.
 6. Reis- en verblijfkosten worden gedeclareerd conform afspraken in de offerte.
 7. Tenzij anders overééngekomen geldt voor alle offertes dat alleen de werkelijk bestede tijd in rekening wordt gebracht en dat bij dreigende overschrijding van meer dan 5% van het geoffreerde bedrag declaratie plaatsvindt na overleg met opdrachtgever.
 8. Bedragen zijn exclusief BTW.
 9. Araz Consultancy heeft het recht om het overeengekomen tarief, toeslagen en onkostenvergoedingen gedurende de opdracht aan te passen op basis van:
  1. Wijziging wet- en regelgeving
  1. Wijziging arbeidsregelingen
  1. Wijziging salaris professional
  1. Wijziging kosten arbeid als gevolg van uitgaven ten behoeve van scholing, ziekteverzuim, inactiviteit en/of uit dienst treden
 10. Indien Araz Consultancy met de opdrachtgever een uurtarief overéénkomt, is Araz Consultancy gerechtigd om jaarlijks per 1 januari op het uurtarief een indexering toe te passen gebaseerd op het CPB prijs/loon indexcijfer met een maximum van 10%.
 11. De opdrachtgever is gerechtigd de opdracht te ontbinden indien de verhoging jaarlijks meer dan 10% bedraagt. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding indien de bevoegdheid tot verhoging van het tarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.
 12. Araz Consultancy heeft het recht om zonder voorafgaande schriftelijke mededeling- per 1 januari van ieder kalenderjaar het in de offerte overééngekomen tarief te verhogen met maximaal het door het CBS verstrekte percentage van de inflatie in het voorgaande jaar.
 13. Araz Consultancy zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het tarief op grond van lid 8 schriftelijk kenbaar maken. Araz Consultancy zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
 14. Indien door enige oorzaak welke aan te rekenen is aan de opdrachtgever het tarief te laag is vastgesteld, dan is Araz Consultancy gerechtigd het tarief met terugwerkende kracht aan te passen. De opdrachtgever zal het tekort in rekening gebrachte kosten dan binnen 1 kalendermaand voldoen aan Araz Consultancy.
 15. Indien opdrachtgever de door Araz Consultancy kenbaar gemaakte verhoging van het tarief niet wenst te aanvaarden, is opdrachtgever gerechtigd binnen twee weken na de bedoelde kennisgeving de opdracht schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van Araz Consultancy genoemde datum waarop de tariefsaanpassing in werking zou treden.

Artikel 11 Functie en beloning

 1. Opdrachtgever verstrekt voor aanvang opdracht de omschrijving van de uit te voeren functie en de daaraan verbonden functie-eisen.
 2. Araz Consultancy draagt, met in achtneming van lid 1, zorg voor de betaling van de professional en de afdracht van verschuldigde loonheffingen.
 3. De beloning van de professional, inclusief toeslagen en onkostenvergoedingen, wordt vastgesteld conform de arbeidsvoorwaardenregeling van Araz Consultancy en de vigerende CAO en/of Wet- en Regelgeving, zulks op basis van de door de opdrachtgever verstrekte functiebeschrijving en het bijbehorende salarisniveau en eventueel bijbehorende arbeidsvoorwaarden.
 4. De opdrachtgever stelt Araz Consultancy tijdig en schriftelijk op de hoogte van wijzigingen en/of aanvullingen op de aangeleverde informatie volgens lid 3.
 5. Indien een functiebeschrijving niet overeenkomt met de werkelijke door de professional uitgevoerde functie, zal de opdrachtgever al dan niet op verzoek de juiste functiebeschrijving een Araz Consultancy aanreiken. De beloning van de professional zal op basis van de juiste functiebeschrijving opnieuw worden vastgesteld.
 6. De functie en/of beloning van een professional kan tijdens een opdracht worden aangepast. Indien de aanpassing leidt tot een wijziging in de beloning, dan past Araz Consultancy de beloning van de professional en het opdrachtgeverstarief aan. De opdrachtgever is het aangepaste opdrachtgeverstarief aan Araz Consultancy verschuldigd conform de schriftelijke vastlegging van deze aanpassing.
 7. Werkzaamheden buiten de reguliere werktijden worden beloond conform de ter zake bij de opdrachtgever geldende regelgeving en worden aan de opdrachtgever doorbelast.

Artikel 12 Betalingsvoorwaarden

 • Betaling dient te geschieden binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum, tenzij door de opdrachtgever en Araz Consultancy anders is overééngekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 • Indien een factuur volgens de opdrachtgever niet juist is geadresseerd, gericht aan of een typefout bevat waardoor de factuur dient te worden herzien, dan behoudt de factuur de factuurdatum en schorten de betalingsverplichtingen niet op.
 • Overeenkomsten op basis van regie (betaling werkelijk gemaakte uren) worden wekelijks gefactureerd, tenzij door de opdrachtgever en Araz Consultancy anders is overééngekomen.
 • Na de vervaldatum is de opdrachtgever in gebreke en heeft Araz Consultancy het recht de wettelijke rente te berekenen. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in gebreke is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand. De kosten van een herinnering, aanmaning en sommatie wegens het verzuim van de opdrachtgever bedragen elke keer € 25,00 die ten laste van opdrachtgever komen. Deze kosten betreffen de dekking van de administratieve gevolgen van Araz Consultancy.
 • Indien de betaling langer dan 1 maand achterwege blijft, kan de Araz Consultancy de uitvoering van de opdracht opschorten totdat betaling is geschied.
 • In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Araz Consultancy op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 • Araz Consultancy heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Araz Consultancy kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Araz Consultancy kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 • Bij het niet nakomen van de verplichtingen door de opdrachtgever, komen alle ter invordering gemaakte kosten ten laste van de opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke.
 • Uitsluitend betalingen aan Araz Consultancy werken bevrijdend. Betalingen door de opdrachtgever aan een professional, onder welke titel dan ook, zijn onverbindend tegenover Araz Consultancy en geven geen recht op verrekening en/of schulddelging.
 • De opdrachtgever is niet bevoegd een factuurbedrag, ongeacht of deze wordt betwist door de opdrachtgever, te verrekenen met een al dan niet vermeende tegenvordering en/of de betaling van de factuur op te schorten.
 1. Indien de opdrachtgever zich in een financiële positie verkeerd die naar oordeel van Araz Consultancy aanleiding geeft om een afdoende zekerheid en/of voorschot te verstrekken, dan zal de opdrachtgever deze voldoen door middel van betaling, bankgarantie, pandrecht of anderszins naar schriftelijk verzoek van Araz Consultancy. Zekerheid kan worden gevraagd voor zowel bestaande als toekomstige verplichtingen. De omvang van de gevraagde zekerheid dient in verhouding te staan tot de omvang van het werk.
 2. Indien de opdrachtgever het in lid 11 bedoelde voorschot niet verstrekt of de gevraagde zekerheid niet stelt binnen de gestelde termijn, dan is de opdrachtgever hiermee in verzuim zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling is vereist. Araz Consultancy is dan gerechtigd om de uitvoering van alle verplichtingen op te schorten dan wel alle overeengekomen contractuele verplichtingen te ontbinden.

Artikel 13 Afsluiting opdracht

1.                    De opdracht is in financiële zin afgesloten indien de (eind)afrekening door opdrachtgever is goedgekeurd en betaald. De opdrachtgever dient binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum hierover te berichten. Indien opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de afrekening geacht goedgekeurd en betaald te zijn.

Artikel 14 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Araz Consultancy geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van Araz Consultancy totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Araz Consultancy gesloten opdrachten is nagekomen.
 2. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht Araz Consultancy zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing,- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
 5. Door Araz Consultancy geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
 6. Voor het geval dat Araz Consultancy zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Araz Consultancy of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Araz Consultancy zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 15 Onderzoek, reclames en klachten

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen twee weken na factuurdatum, doch uiterlijk binnen drie weken na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Araz Consultancy. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Araz Consultancy in staat is adequaat te reageren.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal Araz Consultancy de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overééngekomen, tenzij dit reeds voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overééngekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Araz Consultancy slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 16.

Artikel 16 Opzegging

 1. Beide partijen kunnen de overéénkomst te allen tijde éénzijdig beëindigen.
 2. Voortijdige beëindiging dient gemotiveerd en schriftelijk bevestigt te worden
 3. Bij voortijdige beëindiging door opdrachtgever heeft Araz Consultancy recht op compensatie van het geoffreerde werk, waarbij de tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratie het uitgangsbedrag is. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.
 4. Bij voortijdige beëindiging door opdrachtgever zal Araz Consultancy desgevraagd en in overleg met opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden.
 5. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Araz Consultancy extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.
 6. Bij voortijdige beëindiging door Araz Consultancy, zal een finale afrekening worden opgemaakt met een vast compensatie voor organisatorische ongemakken ten gunste van de opdrachtgever van maximaal 50% van de overeenkomst.

Artikel 17 Opschorting en ontbinding

 1. Araz Consultancy is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de opdracht te ontbinden, indien:
  1. Opdrachtgever de verplichtingen uit de opdracht niet of niet volledig nakomt.
  1. Na het sluiten van de opdracht Araz Consultancy ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.
  1. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
  1. Opdrachtgever bij het sluiten van de opdracht verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de opdracht en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 2. Voorts is Araz Consultancy bevoegd de opdracht te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de opdracht onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de opdracht in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 3. Indien de opdracht wordt ontbonden zijn de vorderingen van Araz Consultancy op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Araz Consultancy de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en opdracht.
 4. Araz Consultancy behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
 5. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Araz Consultancy de tewerkstelling van een professional tijdelijk , geheel of gedeeltelijk op te schorten, tenzij er sprake is van overmacht in de zin van artikel 6:75 van het Burger Wetboek.
 6. Indien de opdrachtgever niet gerechtigd is de tewerkgestelde professional tijdelijk op te schorten en de opdrachtgever tijdelijk geen werkzaamheden heeft voor de tewerkgestelde professional, dan is de opdrachtgever gehouden voor de duur van de overeenkomst het overeengekomen opdrachtgeverstarief te voldoen.

Artikel 18 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

 1. Indien Araz Consultancy aan opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde op diens schriftelijke verzoek binnen 7 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
 2. Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft Araz Consultancy het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.
 3. Door de opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken (aan Araz Consultancy), zullen op diens schriftelijke verzoek binnen 7 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken volledig worden geretourneerd.

Artikel 19 Aansprakelijkheid

 1. Voor elke door Araz Consultancy aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. Araz Consultancy kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. De aansprakelijkheid van Araz Consultancy is beperkt tot het bedrag waarvoor Araz Consultancy is verzekerd en zal nooit meer zijn dan het bedrag dat met de overeenkomst is verschuldigd.
 2. Indien Araz Consultancy aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag. Aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Araz Consultancy in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
 3. Araz Consultancy is niet aansprakelijk voor schade aan de opdrachtgever, de professional en/of derden die voortvloeit uit handelen of nalatenschap van de professional.
 4. Araz Consultancy is niet aansprakelijk voor verbintenissen die de professional met opdrachtgever en/of derden is aangegaan, ongeacht of hiervoor door opdrachtgever en/of derde toestemming is verleend.
 5. In geen geval kan aanspraak worden gedaan op vergoeding van schade veroorzaakt door derving van inkomsten van opdrachtgever (op enigerlei wijze dan ook ontstaan) of op indirecte schade en gevolgschade.
 6. Opdrachtgever kan beroep doen op een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht indien deze binnen 30 dagen na afronding van de opdracht door opdrachtgever schriftelijk is kenbaar gemaakt.

Artikel 20 Vrijwaringen

 1. Opdrachtgever vrijwaart Araz Consultancy voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.
 2. Indien opdrachtgever aan Araz Consultancy informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Araz Consultancy voor iedere vorm van aansprakelijkheid van Araz Consultancy die (in)direct voortvloeit uit schade en/of verliezen die de professional toebrengt aan opdrachtgever en/of derden.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Araz Consultancy voor iedere vorm van aansprakelijkheid van Araz Consultancy die (in)direct voortvloeit uit verbintenissen die de professional toebrengt aan opdrachtgever en/of derden.
 5. Opdrachtgever vrijwaart Araz Consultancy tegen aanspraken van derden met betrekking tot het niet of gebrekkig naleven van enige geheimhoudingsplichten door een professional.

Artikel 21 Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Araz Consultancy geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Araz Consultancy niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Araz Consultancy, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid daaronder begrepen.
 3. Araz Consultancy heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Araz Consultancy zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder van de partijen gerechtigd de opdracht te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zover Araz Consultancy ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de opdracht is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Araz Consultancy gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke opdracht.

Artikel 22 Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Araz Consultancy gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Araz Consultancy zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Araz Consultancy niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
 3. Araz Consultancy en opdrachtgever verbinden zich tot strikte geheimhouding tegenover alle derden, van al hetgeen in het kader van de opdracht ter kennis komt omtrent de wederpartij en waarvan zij weten of redelijkerwijs hadden kunnen vermoeden dat bekendmaking schadelijk is of kan zijn voor de wederpartij.
 4. Araz Consultancy legt al haar professionals een algemene geheimhoudingsplicht op. De opdrachtgever staat het vrij om de professional rechtstreeks tot geheimhouding te verplichten. Indien dit van toepassing is dan verstrekt de opdrachtgever een schriftelijke verklaring aan Araz Consultancy.
 5. Araz Consultancy is nooit aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van het feit dat een professional een geheimhoudingsplicht heeft geschonden.

Artikel 23 Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Araz Consultancy zich de rechten en bevoegdheden voor die Araz Consultancy toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld zijn voor opdrachtgever en/of toegepast worden door opdrachtgever, voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van Araz Consultancy. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van Araz Consultancy. Met ontvangst van de betaling van de overeengekomen vergoedingen verleent Araz Consultancy, de opdrachtgever het recht om, de voor opdrachtgever ontwikkelde modellen, methodieken en instrumenten binnen de bedrijfsvoering van opdrachtgever te gebruiken.
 3. Araz Consultancy behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 24 Verzekering

 1. Zowel opdrachtgever als Araz Consultancy zullen zich, voor zover mogelijk, afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in deze voorwaarden. Op verzoek van Araz Consultancy verstrekt de opdrachtgever een bewijs van de verzekering.

Artikel 25 Privacy

 1. De opdrachtgever en Araz Consultancy zijn gehouden alle persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en aanverwante Wet- en Regelgeving.
 2. Op de verwerking van de persoonsgegevens van de opdrachtgever is het privacy statement van Araz Consultancy van toepassing.
 3. De opdrachtgever vrijwaart Araz Consultancy tegen elke aanspraak van professionals, medewerkers van de opdrachtgever of overige derden jegens Araz Consultancy in verband met een schending door opdrachtgever van het bepaald in dit artikelen vergoedt daarmee samenhangende gemaakte kosten door Araz Consultancy.

Artikel 26 Overig

1.                         Gedurende de opdracht is het opdrachtgever niet toegestaan om professionals die namens of vanuit Araz Consultancy bij de uitvoering betrokken zijn betaalde werkzaamheden (al dan niet op basis van een dienstverband) aan te bieden. Op overtreding van deze regel staat een boete van € 100.000,00 zegge: honderdduizend euro.

Artikel 27 Geschillen

 1. In geval van geschillen, voortvloeiend uit deze overéénkomst of uit daarop voortbouwende overéénkomsten, zullen partijen trachten deze in eerst instantie op te lossen met behulp van Mediation conform het daartoe strekkende reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut te Rotterdam, zoals dat luidt op de aanvangsdatum van de Mediation.
 2. Indien het onmogelijk gebleken is een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van Mediation, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter.

Artikel 28 Toepasselijk recht

1.   Op elke opdracht tussen Araz Consultancy en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing; ook indien opdrachtgever woonachtig of gevestigd is in het buitenland.

Artikel 29 Wijzigingen

1.  Deze voorwaarden staan openbaar vermeld op de internetsite van Araz Consultancy en worden jaarlijks in de eerste week van het jaar herzien en opnieuw op de website gepubliceerd.

Terug naar andere de pagina´s.

Home
Over ons
Ingenieursbureau
Ingenieursdiensten
Projectmanagement
Energietransitie
Linux Specialisme
Werken bij
Contact