Energietransitie duurzame energiebronnen

De wereld staat voor de enorme opgave om van fossiele brandstoffen over te stappen naar volledig duurzame bronnen zoals wind en zonne-energie. De energiesector loopt voorop in deze transitie naar een duurzame en CO₂-arme energievoorziening.

Nederland heeft een grote ambitie als het gaat om de energietransitie met name naar duurzame energiebronnen. In 2050 moet de opgewerkte energie nagenoeg geheel duurzaam zijn. Daar zijn veel bronnen voor beschikbaar, zoals water, wind, zon en biomassa. Voor overheden, ontwikkelaars en grondeigenaren biedt dit kansen: er zijn allerlei verdienmodellen mogelijk.
Landschappelijke inpassing: Met de landschappelijke inpassing denken we bij ARAZ Consultancy altijd na over landschappelijk verantwoorde oplossingen. Onze ervaringen hebben er tevens toe geleid dat we de inrichting vaker afstemmen op de landschappelijke inpassing en de natuurwaarden. Op deze manier nemen we niet alleen de omwonenden van een project mee, maar ook de biodiversiteit.

Uw partner bij Energietransitie projecten

ARAZ Consultancy is uw partner bij de energietransitie van fossiele naar duurzame energie. Met onze kennis en kunde willen wij graag bijdrage leveren aan energietransitie projecten. Wij stellen onze kennis en knowhow eveneens beschikbaar bij innovatieve energietransitie projecten.

Omdat wij ons betrokken voelen bij het milieu, meeleven met maatschappelijk belangen en kunnen daarbij landschappelijke inpassingen met veel inspiratie uitwerken tot een vriendelijke inpassingsplannen. Daarnaast zij wij betrokken bij de burgerparticipatie en ook zien wij de ontwikkeling van zonneparken als middel om landschappelijke kwaliteiten van nu en de toekomst te versterken. Met onze kennis van zowel de landschapsarchitectuur, engineering als consultancy diensten zijn wij zeker een sterke partner bij de Energie transitieprojecten. Wij ondersteunen u bij complexe materie en zijn een gedegen gesprekspartner bij betrokken partrijen. Dit gebeurt zowel bij de voorbereidingen en bij de uitvoering van het werk.

Hoe gaan wij te werk?

De overgang van de bestaande voorraad naar duurzame energie is opgenomen in beleidsstukken van gemeenten. Echter ontbreekt het vaak nog aan een duidelijk en realistisch uitvoeringsplan. Het opstellen van een Regionale Energiestrategie (RES) voor de bestaande voorraad bij gemeenten is het meest urgent: Wat zijn technische instrumenten? Hoe dek je de kosten? En hoe krijg je bewoners mee? Wij geven concrete handvatten om beleid naar de praktijk te vertalen op zowel financieel, organisatorisch als op juridisch vlak met onze RO juristen.

Potentiële plangebied – wat dan? QuickScan

Het begint al bij de QuickScan analyse waarin een beleids- en landschappelijke analyse wordt uitgevoerd. Hieruit halen we of het mogelijk is en wat de kansen zijn van slagen.

Go or No go.

Als het GO is dan begint het echte werk voor ons. Onze RO jurist(en) duiken verder in de beleidsmatige plannen en krijgen een beeld van de mogelijkheden. Daarna gaan wij een oriënterend gesprek aan en geven daarbij onze adviezen. Als wij het helemaal eens zijn met elkaar dan gaan we het werk uitwerken op detailniveau. Daarbij komen de volgende aspecten aan de orde:

Uitwerken op schaal
Landschappelijk inpassingsplan
Technische ontwerp zonnepark
Beplanting- en beheerplan
Aanvragen SDE+ subsidie via RO omgevingsrecht
Soms ook andere zaken bij afhankelijk in welke gebied het werk uitgevoerd moet worden.
Flora en Fauna onderzoek
Stikstof berekeningen
Archeologische onderzoeken.

Als de werkvoorbereiding klaar is dan komt het projectbegeleiding en de uitvoering met toezicht op het werk aan de pas.

Als directievoerders zijn wij betrokken en regelmatig aanwezig op het werk. We gaan regelmatig naar het werk toe om het in goede banen te leiden zodat alles vlekkeloos verloopt.

Energietransitie Engineering en Consultancy

Waarom zijn de energietransitie projecten belangrijk?

De fossiele energiebronnen hebben vele nadelen. Ten eerste het winnen ervan zorgt voor veel schade aan het natuur en milieu. Ten tweede door het verbranden van aardolie, gas en steenkool komen veel fijn stoffen in de lucht vrij en dat is slecht voor onze gezondheid. Maar het grootste en bekendste probleem is de uitstoot van CO2, waardoor ons klimaat verandert. De meeste energie die we nog steeds verbruiken zijn afkomstig van de fossiele brandstoffen. Zoals aardolie, aardgas en met steenkolen verwarmen we onze huizen en laten we onze auto’s mee rijden en we stoken ook onze elektriciteitscentrales ermee op. Bij het opwekken van elektriciteit met fossiele brandstoffen komen eveneens veel broeigassen vrij die schadelijk zijn voor onze milieu. Daarnaast kunnen de fossiele brandstoffen opraken en dan? We moeten met zijn allen alternatieve energiebronnen gaan gebruiken, ten eerste moeten we denken aan energiebronnen die onze aarde niet meer zo gaan belasten als met de fossiele brandstoffen. Daarom moeten we denken aan duurzame Energietransitie projecten. Hierbij helpt moeder natuur ons natuurlijk ook mee, want uit zon, water, wind, bodem, biomassa kunnen we veel energie halen. Deze kunnen we weer omzetten in warmte en/of elektriciteit. Wij willen als professionals hieraan graag meewerken en onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Zodat we onze technische kennis ook kunnen gebruiken voor Energietransitie projecten. Met de kennis van uiteenlopende technieken ook van geothermica en waterstof winning kunnen we de fossiele brandstoffen verder gaan afbouwen.

Energietransitie Projecten Windmolens

Klimaattop in Parijs

De gevolgen van fossiele brandstof op het milieu staan steeds meer in de belangstelling. Mede dankzij de laatste Klimaattop in Parijs en de nieuwe klimaatdoelstellingen wordt het belang van duurzame energie steeds duidelijker. De implementatie van duurzame energieprojecten gaat echter veel langzamer dan verwacht. De overheid heeft tevens op dit gebied ambitieuze doelstellingen geformuleerd en bijbehorende beleid uitgezet om de energietransitie te ontplooien.

Wat is een ESCo en wat kun je er als bedrijf mee?

De energievoorziening van kantoren, huizen en maatschappelijk vastgoed is vaak ontzettend inefficiënt. En dat is gek want energiebesparende maatregelen zijn één van de meest kostenefficiënte manieren om duurzame doelstellingen te halen en het levert direct geld op. Toch laten veel bedrijven en overheidsinstanties enorme kansen liggen. Dit komt vaak omdat er beperkt budget beschikbaar is en het daadwerkelijke rendement onzeker is. Daarom is het een interessante optie om het ontwerpen, implementeren en financieren van energiebesparing uit te besteden aan een bedrijf dat daarop toegespitst is een Energy Service Company (ESCo). De overheid verwacht dat de private sector actief in duurzame energieprojecten gaan investeren, maar investeringen vanuit de markt blijven hierbij achter. De verhouding tussen risico en rendement van duurzame energieprojecten is relatief onaantrekkelijk; de energieprijzen zijn laag, de gebruikte technieken nog (relatief) nieuw en daarmee in verhouding tot de bestaande technieken inefficiënt. Wij willen graag hierop inspelen om bedrijven actief te begeleiden met ESCo’s waarbij duurzame ondernemers bij energietransitie hierin de nodige voordeel mee kunnen halen.

Maatschappelijk Verantwoordelijk

De energietransitie gaat over ons allemaal. Het gaat immers over hoe we in de toekomst willen wonen, werken, reizen, eten en drinken. Met duurzame energie valt een wereld te winnen, maar dan moeten we de transitie wel zodanig inrichten dat iedereen het ermee eens is. De energietransitie projecten gaan natuurlijk over technologie, maar vooral ook over mensen. Om de maatschappelijk draagvlak te creëren bieden wij gemeenten, provincies, bedrijfsleven en andere organisaties onze diensten aan.
Wij zijn betrokken bij de burgerparticipatie en ook zien wij de ontwikkeling van zonneparken als middel om landschappelijke kwaliteiten van nu en de toekomst te versterken.

Samenwerking met de stakeholder

Samenwerking, communicatie en uiteindelijk ook voldoende draagvlak van burgerparticipatie zijn van essentieel belang voor het slagen van de opgaven die de energietransitie met zich meebrengen. Wij helpen partijen met elkaar in contact te treden, en we helpen bij het onderhouden van deze contacten. Dit doen we onder andere door middel van stakeholderanalyses, materialiteitsanalyses en door de organisatie van publieks- en netwerkevenementen. Samen komen we verder: Dit begint bij netbeheerders tot bewonersorganisaties en van beleidsmakers tot energieproducenten. Zo heeft Iedereen een rol bij de energietransitie, we kunnen namelijk niet los van elkaar de stappen zetten waarbij de energietransitie om vraagt. Omdat wij elkaar nodig hebben om verder te komen. Alleen gezamenlijk komen stakeholders tot de juiste oplossingen, mits er voldoende draagvlak is gecreëerd. Samenwerking is de sleutel: Wij helpen partijen met elkaar in contact te treden, en we helpen bij het onderhouden van deze contacten. Dit doen we onder andere door middel van stakeholderanalyses, materialiteitsanalyses en door de organisatie van publieks- en netwerkevenementen. De energietransitie kent veel uitdagingen, maar één aspect is in iedere opgave gelijk: samenwerking is de sleutel tot succes.

Samenwerken bij energietransitie projecten