Energietransitie projecten

De wereld staat voor de enorme opgave om van fossiele brandstoffen over te stappen naar volledig duurzame bronnen zoals wind en zonne-energie. De energiesector loopt voorop in deze transitie naar een duurzame en CO₂-arme energievoorziening.

Nederland heeft een grote ambitie als het gaat om de energietransitie met name naar duurzame energiebronnen. In 2050 moet de opgewerkte energie nagenoeg geheel duurzaam zijn. Daar zijn veel bronnen voor beschikbaar, zoals water, wind, zon en biomassa. Voor overheden, ontwikkelaars en grondeigenaren biedt dit kansen: er zijn allerlei verdienmodellen mogelijk.Landschappelijke inpassing: Met de landschappelijke inpassing denken we bij ARAZ Consultancy altijd na over landschappelijk verantwoorde oplossingen. Onze ervaringen hebben er tevens toe geleid dat we de inrichting vaker afstemmen op de landschappelijke inpassing en de natuurwaarden. Op deze manier nemen we niet alleen de omwonenden van een project mee, maar ook de biodiversiteit.Samen zijn we sterk: Onze engineers kunnen deze projecten in z’n geheel oppakken en voor u uitwerken. We hebben diverse specialismen in huis, zoals onze rentmeesters die het juiste verdienmodel voor u kiezen. Ontwerpers die verstand hebben van landschappen en onze gebiedsmanagers die met uiteenlopende belangen kunnen omgaan. Samen zijn we sterk en vinden we de kansen en gaan we voor u aan de slag.

Energietransitie

Voor de energietransitie willen wij graag onze bijdrage leveren om zo milieubewust en maatschappelijk betrokken te zijn met innovatieve oplossingen. Hiervoor stellen wij graag onze kennis en knowhow beschikbaar bij innovaties tijdens energietransitie projecten.

Energietransitie projecten zonnepanelen

Waarom zijn de energietransitie projecten belangrijk?

De fossiele energiebronnen hebben vele nadelen. Ten eerste het winnen ervan zorgt voor veel schade aan natuur en milieu. Ten tweede door het verbranden van olie, gas en steenkool komt veel fijn stoffen in de lucht en dat is slecht voor onze gezondheid

Energietransitie Projecten Windmolens

Nadelen van fossiele brandstof

De gevolgen van fossiele brandstof op het milieu staan steeds meer in de belangstelling. Mede dankzij de laatste Klimaattop in Parijs....

Energietransitie naar duurzame energie

Maatschappelijk Verantwoordelijk

Om de maatschappelijk draagvlak te creëren bieden wij gemeenten, provincies, bedrijfsleven en andere organisaties onze diensten aan bij Energietransitie projecten...

Samen zijn we sterk

Dit begint bij netbeheerder tot bewonersorganisatie en van beleidsmaker tot energieproducent. Zo heeft Iedereen een rol bij de energietransitie

Samenwerking met de stakeholder

Wij helpen partijen met elkaar in contact te treden, en we helpen bij het onderhouden van deze contacten. Dit doen we onder andere door middel van stakeholderanalyses, materialiteitsanalyses en door de organisatie van publieks- en netwerkevenementen.

Energietransitie projecten

Energietransitie projecten zonnepanelen

Energietransitie is belangrijk

Waarom is energietransitie belangrijk?

De fossiele energiebronnen hebben vele nadelen. Ten eerste het winnen ervan zorgt voor veel schade aan natuur en milieu. Ten tweede door het verbranden van olie, gas en steenkool komt veel fijn stoffen in de lucht en dat is slecht voor onze gezondheid. Maar het grootste en bekendste probleem is de uitstoot van CO2, waardoor ons klimaat verandert. De meeste energie die we nog steeds verbruiken zijn afkomstig van de fossiele brandstoffen. Zoals aardolie, aardgas en steenkolen verwarmen we onze huizen en laten we onze auto’s ermee rijden en we stoken onze elektriciteitscentrales ermee op. 

Bij het opwekken van elektriciteit met fossiele brandstoffen komen dus ook broeigassen vrij die schadelijk zijn onze milieu. Daarnaast kunnen fossiele brandstoffen opraken en dan? We moeten met zijn allen alternatieve energiebronnen gaan gebruiken, ten eerste moeten we denken aan energiebronnen die onze aarde niet meer zo belasten als fossiele brandstoffen. Daarbij moet men denken aan Energietransitie projecten. Hierbij helpt moeder natuur ons ook, want uit zon, water, wind, bodem, biomassa kunnen ook energie uithalen, deze kunnen we omzetten in warmte en/of elektriciteit.

Wij als projectmanagers en techneuten willen graag hieraan meewerken en onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Zodat we onze technische kennis gebruiken om hiervoor slimme tools te kunnen bedenken. Hierdoor kunnen de energietransitie projecten plaatsvinden voor een schonere milieu. Ook met de technieken als geothermica en waterstof winning door elektrolyse kunnen we de fossiele brandstoffen verder gaan afbouwen. Hierover zullen we meer uitleg geven in een van onze blog nieuws.

Gevolgen van fossiele brandstof

De gevolgen van fossiele brandstof op het milieu staan steeds meer in de belangstelling. Mede dankzij de laatste Klimaattop in Parijs en de nieuwe klimaatdoelstellingen wordt het belang van duurzame energie steeds duidelijker. De implementatie van duurzame energieprojecten gaat echter veel langzamer dan verwacht. De overheid heeft tevens op dit gebied ambitieuze doelstellingen geformuleerd en bijbehorende beleid uitgezet om de energietransitie te ontplooien.

De overheid verwacht dat de private sector actief in duurzame energieprojecten investeert, maar investeringen vanuit de markt blijven hierbij achter. De verhouding tussen risico en rendement van duurzame energieprojecten is relatief onaantrekkelijk; de energieprijzen zijn laag,  de gebruikte technieken nog (relatief) nieuw en daarmee, in verhouding tot de bestaande technieken, inefficiënt. Daar waar marktinvesteringen achterblijven.
Maar wij willen graag hierop inspelen om bedrijven actief te begeleiden met ESCo’s waarbij duurzame ondernemers bij energietransitie hierin de nodige voordeel mee kunnen halen.

De energietransitie gaat over ons allemaal. Het gaat immers over hoe we in de toekomst willen wonen, werken, reizen, eten en drinken. Met duurzame energie valt een wereld te winnen, maar dan moeten we de transitie wel zodanig inrichten dat iedereen het ermee eens is. De energietransitie projecten gaan natuurlijk over technologie, maar vooral ook over mensen. Samenwerking, communicatie, en uiteindelijk ook voldoende draagvlak zijn van essentieel belang voor het slagen van de opgaven die de energietransitie met zich meebrengt.

Maatschappelijk draagvlak

Om de maatschappelijk draagvlak te creëren bieden wij gemeenten, provincies, bedrijfsleven en andere organisaties onze diensten aan bij Energietransitie projecten. Daarnaast ondersteunen wij hen tijdens het bouwen, onderhouden van netwerken en bij het uitvoeren van transitietrajecten. Zo kunnen wij het bewustzijn van het urgentiebesef realiseren bij diverse partijen en een breed maatschappelijk draagvlak creëren. Zodat organisaties ook meedoen bij energietransitie projecten en hun verantwoordelijkheid nemen voor het maatschappelijk belang. De energietransitie daagt ons uit om onszelf te organiseren, om zo iedereen bij te betrekken en te activeren.

Samen komen we verder

Dit begint bij netbeheerder tot bewonersorganisatie en van beleidsmaker tot energieproducent. Zo heeft Iedereen een rol bij de energietransitie, we kunnen namelijk niet los van elkaar de stappen zetten waarbij de energietransitie om vraagt. Omdat wij elkaar nodig hebben om verder te komen. Alleen gezamenlijk komen stakeholders tot de juiste oplossingen, mits er voldoende draagvlak is gecreëerd.

Samenwerking is de sleutel

Wij helpen partijen met elkaar in contact te treden, en we helpen bij het onderhouden van deze contacten. Dit doen we onder andere door middel van stakeholderanalyses, materialiteitsanalyses en door de organisatie van publieks- en netwerkevenementen. De energietransitie kent veel uitdagingen, maar één aspect is in iedere opgave gelijk: samenwerking is de sleutel tot succes.

Voor meer informatie komen wij graag in contact met u.

Samenwerken bij energietransitie projecten