Ontwerpen van Landschapsarchitectuur

Ontwerp & ontwikkeling landschapsarchitectuur

Ontwerp & ontwikkeling van landschapsarchitectuur draait om gebiedskennis. Creatief van eerste visie tot laatste detail dus creativiteit en vernieuwende oplossingen aandragen, daar staan wij voor. In een zorgvuldig proces houden we rekening met de wensen en ideeën van de bewoners, gebruikers en andere belanghebbenden. We hebben de kennis van ecologie, bodem, hydrologie en landschap en zorgen voor een grondige aanpak voor een uniek ontwerp.

Visie en ontwerp voor infrastructuur

Het inpassen van de wegen en andere infrastructuur is ook een specialisme tijdens het ontwerp & ontwikkeling van landschapsarchitectuur. Dat geldt zowel voor bestaande als nieuwe wegen en kanalen. Ook voor de visie en het ontwerp van infrastructuur laten wij onze engineering afdeling meekijken. Wij kijken zorgvuldig naar de inpassing in het landschap met alle bestaande kwaliteiten, ecologische structuren en kansen. Ook de beleving vanaf de weg en vanuit de omgeving nemen wij mee. Uiteraard zorgen wij voor de afstemming van alle eisen van het wegontwerp en het civieltechnisch plan.

Ontwikkeling landelijk gebied

ARAZ Engineering werkt met engineers die een uitgebreide kennis van het landschap en het ontwikkeling van landelijk gebied hebben. Tijdens het ontwerp & ontwikkeling van landschapsarchitectuur gaan de engineers dan ook als volgt te werk. Zij verdiepen en kennen de ontstaansgeschiedenis van ons landschap, want dat is van essentieel belang wanneer een project in het landelijk gebied wordt aangepakt. Daarnaast willen wij een positieve bijdrage achterlaten aan de kwaliteit van onze buitenruimte wat ons door vier drijfveren voortbeweegt voor het ontwerp & ontwikkeling landschapsarchitectuur. 

Drijfveren

• Behouden van cultuurhistorische landschapstypologiën; 
• Kwaliteit toevoegen aan de buitenruimte voor wonen, werk, en recreatie;
• Versterken van de biodiversiteit met robuuste leefgebieden;
• Ruimte creëren ook voor nieuwe ontwikkelingen, toekomstbestendigheid en natuurinclusief; 

Kijkrichtingen

Tevens kijken wij naar de volgende kijkrichtingen; beleefbare, vitale, inpasbare en functionele natuur. Onder beleefbare natuur verstaan we natuur waar we ook in kunnen recreëren. In de vitale natuur komen de ecologische waarden het best tot hun recht. In agrarische waardevolle landschappen zoeken we ruimte voor inpasbare natuur. Tot slot kennen we functionele natuur. Hieronder vinden we bijvoorbeeld de productiebossen. Maar ook wonen en werken in de natuur behoort hiertoe.

Ontwerp buitenruimte

Het landschap is overal om ons heen, in het buitengebied maar ook in stedelijk gebied. Ook het ontwerp van openbare ruimte in stedelijk gebied is landschapsontwerp. Maar wel een andere tak van sport.

Visualisatie

Een ontwerp valt of staat bij de presentatie. Het is daarom van belang dat deze grafisch sfeervol wordt vertaald. Bijvoorbeeld door middel van perspectieftekeningen en 3D vormgeving of het visualiseren van plankaarten.